Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 25.06.2021 roku o godzinie 9:00.
Uczniowie poszczególnych klas spotkają się z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 
 
zakonczenie roku szkolnego 1

Informacje o ofercie edukacyjnej szkoły można znaleźć na stronie zsbem.pl w zakładce rekrutacja.

Najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego:

  • od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15:00 - składanie wniosku o przyjęcie do szkoły

(wniosek składamy online przez stronę https://powiatgrodziski.edu.com.pl/kandydat,

 https://www.powiat-grodziski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=332 lub przez odnośnik na stronie zsbem.pl.

Strona rekrutacji jeszcze nie jest aktywna.)

  • Podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru w powiecie grodziskim
  • od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku w związku ze zmianą szkoły do której uczeń kandyduje
  • 22 lipca - listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • od 23 lipca do 30 lipca - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
  • 2 sierpnia do 14:00 - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Czterech uczniów Naszego Technikum z klas spedycyjnych otrzymało stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Stypendium „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” przeznaczone jest dla uczniów z pasją i szczególnie uzdolnionych.

Bez wątpienia jest to duży wzrost efektywności i skuteczności nauki w zakresie kształcenia zawodowego dla branży Transportu i Logistyki. Technik Spedytor to zawód, który odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Nasi stypendyści otrzymają około 5000 zł. Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Realizacja projektu pomoże nie tylko uczniom, ale również przyczyni się do zmiany niekorzystnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce, na placówki atrakcyjne, dla ponadprzeciętnych uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.

Od dzisiaj trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektów i rozpoczęciem pierwszych samodzielnych swoich badań naukowych.

Wstęp

Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności będzie miało zastosowanie do nowej strony internetowej szkoły pod tym samym adresem: http://zsbem.pl

- Data publikacji deklaracji na stronie internetowej 17-12-2020 r.

- Data ostatniej aktualizacji 17-12-2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
      filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
      niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
      mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
      dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
      część plików nie jest dostępnych cyfrowo
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne na samej górze po lewej stronie witryny) a w nim:
          podwyższony kontrast
          możliwość powiększenia liter
          tryb nocny
          
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:

- administrator strony internetowej: Ewelina Jaworska

- adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien realizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Wójtowskiej.

- Do wejścia prowadzą: schody od Wójtowskiej z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz wejście główne bezpośrednio z poziomu chodnika od strony boiska szkolnego.

- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

- Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze.

- Szkoła posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

- W budynku nie ma  możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.