Czterech uczniów Naszego Technikum z klas spedycyjnych otrzymało stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego. Stypendium „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” przeznaczone jest dla uczniów z pasją i szczególnie uzdolnionych.

Bez wątpienia jest to duży wzrost efektywności i skuteczności nauki w zakresie kształcenia zawodowego dla branży Transportu i Logistyki. Technik Spedytor to zawód, który odpowiada na potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Nasi stypendyści otrzymają około 5000 zł. Uczniowie dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego.

Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy. Dzięki realizowanemu projektowi na rynek pracy wejdą absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe z kompetencjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy.

Realizacja projektu pomoże nie tylko uczniom, ale również przyczyni się do zmiany niekorzystnego wizerunku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, stereotypowo odbieranych, jako szkoły dla uczniów z niskimi wynikami w nauce, na placówki atrakcyjne, dla ponadprzeciętnych uczniów ze sprecyzowanymi planami zawodowymi na przyszłość.

Od dzisiaj trwają intensywne prace nad przygotowaniem projektów i rozpoczęciem pierwszych samodzielnych swoich badań naukowych.

11  listopada – Święto Odzyskania Niepodległości

Rozbiory – upadek Rzeczypospolitej W XVIII w. nastąpił upadek Rzeczypospolitej, spowodowany rozbiorami. Trzej zaborcy – Austria, Prusy i Rosja - podzielili między siebie terytorium naszego państwa. Już wcześniej, bowiem na początku XVIII w. sąsiedzi Rzeczypospolitej podpisali między sobą porozumienie, mające na celu ingerencję w jej sprawy wewnętrzne.  Pod rządami ostatniego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego, próbowano dokonać reform, mających na celu wzmocnienie państwa. Pierwszy rozbiór odbył się w 1772 r. i był pokłosiem upadku konfederacji barskiej. W podziale terytorium Rzeczypospolitej uczestniczyli wówczas: Prusy, Austria rządzona przez Habsburgów i Rosja. W okresie między I, a II rozbiorem, Polacy próbowali zreformować kraj. W wyniku tych prób uchwalono 3 maja 1791 r. konstytucję, która przewidywała wzmocnienie Rzeczypospolitej.  Próby reform kraju nie spodobały się naszym sąsiadom, którzy postanowili ingerować w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. Doszło do wojny w obronie konstytucji 3 maja, która niestety zakończyła się II rozbiorem kraju w 1793 r. Ostatecznie, mimo walki Polaków o niepodległość, w 1795 r. trzej zaborcy dokonali ostatecznego podziału ziem Rzeczypospolitej, co spowodowało wymazanie naszego kraju z map świata na 123 lata.

Wiek XIX  –  nadzieje Polaków związane z Napoleonem, walki o odzyskanie niepodległości. 

Wiek XIX był okresem walki Polaków o odzyskanie niepodległości. Duże nadzieje nasi rodacy wiązali z Napoleonem Bonaparte, który został cesarzem Francji. U boku wojsk dowodzonych przez Napoleona walczyły Legiony Polskie we Włoszech, utworzone przez Jana Henryka Dąbrowskiego. Utworzenie przez cesarza Francuzów Księstwa Warszawskiego w 1807 r., wzmocniło nadzieje Polaków na szybkie odzyskanie niepodległości. Marzenia te okazały się jednak płonne, ponieważ upadek Napoleona przypieczętował los Księstwa Warszawskiego, które zostało zlikwidowane w 1815 r. wskutek decyzji kongresu wiedeńskiego. Mimo przeciwności losu Polacy podjęli walkę o odzyskanie niepodległości. Wynikiem tej walki są dwa duże powstania, które miały miejsce na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej. W 1830 r. na ziemiach zaboru rosyjskiego ( formalnie Królestwa Polskiego) wybuchło powstanie listopadowe. Zryw ten mimo początkowych sukcesów, zakończył się porażką w 1831 r.  Kolejny zryw narodowy miał miejsce w 1863. Przeszedł on do historii jako powstanie styczniowe, które również zakończyło się klęską powstańców w 1864 r.

I wojna światowa, a sprawa Polska. 

Początek XX wieku zakończył okres względnego spokoju i stabilizacji w Europie. Sprzeczne interesy największych graczy na arenie międzynarodowej doprowadziły do wybuchu I wojny światowej, która trwała w latach 1914 – 1918. Z konfliktem nadzieje na odzyskanie niepodległości wiązali Polacy, którzy liczyli na osłabienie państw zaborczych. W czasie trwania wojny, państwa zaborcze zabiegały o Polaków, ponieważ zależało im na wzmocnieniu swoich armii. 5 listopada 1916 r. władze niemieckie i austro-węgierskie wydały proklamację zawierającą obietnicę powstania Królestwa Polskiego. Do historii deklaracja ta przeszła jako AKT 5 LISTOPADA. Oczywiście sam akt nie dawał Polakom pewnej i konkretnej wizji przyszłej niepodległej Polski, to jednak zwrócił on uwagę świata na kwestię niepodległości naszego państwa. W reakcji na Akt 5 listopada, car Mikołaj II w grudniu 1916 r. wydał oświadczenie, w którym do celów wojny zaliczył odbudowę Polski w granicach przedrozbiorowych. Oczywiście odrodzone państwo polskie miało pozostać w sojuszu w carską Rosją. Po obaleniu caratu, w czasie tak zwanej rewolucji lutowej w 1917 r.,  rosyjski rząd tymczasowy zadeklarował, że wspomoże Polaków w odzyskaniu niepodległości. Najważniejszym jednak głosem międzynarodowym, było oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Thomasa Wilsona, który w swoim programie pokojowym (tzw. Czternaście punktów Wilsona) ogłoszonym w 1918 r. odniósł się do sprawy niepodległości Polski. W punkcie 13 można przeczytać: Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą, integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. Głos prezydenta Stanów Zjednoczonych w kwestii odzyskania niepodległości przez Polskę był bardzo ważny.

11 listopada – Święto Niepodległości Polski. Ojcowie niepodległości. 

I wojna światowa doprowadziła do upadku państwa zaborczych, co wykorzystali Polacy w swojej walce o niepodległość. Pod koniec wojny Rada Regencyjna ( organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada) żądała uwolnienia Józefa Piłsudskiego, który przybył do Warszawy 10 listopada 1918 r. Mieszkańcy miasta entuzjastycznie okazywali radość z powodu przybycia Józefa Piłsudskiego.  Następnego dnia, czyli 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna podjęła decyzję o przekazaniu Józefowi Piłsudskiemu naczelnego dowództwa nad tworzącym się wojskiem polskim. Rada Regencyjna zwróciła się w swoim orędziu bezpośrednio do Narodu Polskiego:

Rada Regencyjna do Narodu PolskiegoWobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich jej podległych Brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce Rada Regencyjna, zgodnie ze swemi poprzedniemi oświadczeniami zwierzchnią władzę państwową złoży Brygadjer Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi Narodowemu zobowiązuję się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy. 

Warszawa 11 listopada 1918 r. 

Aleksander Kakowski, Zdz. Lubomirski, Józef Ostrowski, Józef Piłsudski. Oddanie władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu uznaje się za datę odzyskania niepodległości przez Polskę. Do ojców niepodległości należą:

1) Józef Piłsudski  - od najmłodszych lat angażował się w działania niepodległościowe, za co został zesłany na Syberię.  Działał w Polskiej Partii Socjalistycznej, rozwijał działalność Związków Strzeleckich w Galicji. Stanął na czele I Brygady Legionów Polskich, walczącej u boku Austro-Węgier. Z jego inicjatywy powstała Polska Organizacja Wojskowa. 14 listopada przejął pełnię władzy od Rady Regencyjnej, a następnie został Naczelnikiem Państwa.

2) Roman Dmowski – w młodości należał do Ligi Polskiej, współtworzył Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. Za głównego wroga sprawy polskiej uważał Niemcy, a potencjalnego sojusznika uważał Rosję. Wraz z Ignacym Paderewskim reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, gdzie wygłosił 5 – godzinny referat, dotyczący żądań polskich.

3) Ignacy Jan Paderewski – słynny polski pianista, wirtuoz i kompozytor. W Stanach Zjednoczonych lobbował za polską niepodległością wśród amerykańskich polityków. Miał dostęp do administracji prezydenta Wilsona. Jego wizyta przejazdem w Poznaniu przesądziła o wybuchu powstania wielkopolskiego 27 grudnia 1918 r.

Wstęp

Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności będzie miało zastosowanie do nowej strony internetowej szkoły pod tym samym adresem: http://zsbem.pl

- Data publikacji deklaracji na stronie internetowej 17-12-2020 r.

- Data ostatniej aktualizacji 17-12-2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
      filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
      niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
      mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
      dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
      część plików nie jest dostępnych cyfrowo
INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne na samej górze po lewej stronie witryny) a w nim:
          podwyższony kontrast
          możliwość powiększenia liter
          tryb nocny
          
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną:

- administrator strony internetowej: Ewelina Jaworska

- adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien realizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Wójtowskiej.

- Do wejścia prowadzą: schody od Wójtowskiej z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz wejście główne bezpośrednio z poziomu chodnika od strony boiska szkolnego.

- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

- Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze.

- Szkoła posiada 1 toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

- W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

- W budynku nie ma  możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły.

W roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość ubezpieczenia uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IMIENIA GENERAŁA JÓZEFA BEMA w Milanówku od następstw nieszczęśliwych wypadków wraz z pakietem ubezpieczenia OC z klauzulą praktyk uczniowskich w InterRisk TU S.A.

Polisa nr EDU-A/P 107380

Ubezpieczenie może być zawarte tylko on-line

Dostęp aktywny od 14.10.2021 r. do dnia 31.10.2021

Ubezpieczenie jest w jednym wariancie i zawiera ryzyko OC wraz z klauzulą OC praktycznej nauki zawodu:

Okres ubezpieczenia: 01.10.2021 – 30.09.2022 r.

Składka 58 zł    – z główną sumą ubezpieczenia 20 000 zł oraz OC 20000 z klauzulą praktyk uczniowskich

TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK: 31.10.2021 r.

Szczegóły pakietów ubezpieczenia – po zalogowaniu się na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego zgodnie z instrukcją poniżej:

DOSTĘP ON-LINE

  1. Wejdź na stronę

https://zasobygwp.pl/redirect?sig=8ce1af1ed29a4f5d0183880c693920205f181677afbaa8a1f5fb534a29134b93&url=aHR0cHM6Ly9rbGllbnQuaW50ZXJyaXNrLnBsL0VkdVBsdXNPbmxpbmU=&platform=desktop&brand=wp" nh-safe-redirect="">https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

  1. Wpisz numer ID

udwle

Wybierz wariant, pobierz OWU, odznacz zapoznanie się z dokumentami informacyjnymi

  1. Opłać składkę

Sekretariat szkoły nie przyjmuje składek za ubezpieczenie.

Ubezpieczenie obsługuje Kancelaria Ubezpieczeniowa ARROWNET
przy ul. Żyrardowskiej 31 w Grodzisku Mazowieckim (lokal WAKACJE.PL / WARTA)

Informacja telefoniczna 22 299 45 14

Poniedziałek – Piątek

od godz. 10.00 do godz. 18.00

Sobota

od godz. 10.00 do godz. 14.00